STANOVY

PARKÁN KLUBU TÁBOR SBĚRATELŮ PIVOVARSKÝCH SUVENÝRŮ

IČO 05185815
TÁBOR 2017

Úvodní ustanovení

Parkán klub Tábor sběratelů pivovarských suvenýrů je dobrovolnou zájmovou
organizací sdružující jednotlivce – sběratele se společným zájmem o sbírání pivních
artefaktů v České republice.

Část I.

Všeobecná ustanovení

I. 1.         Název zapsaného pobočného spolku: Parkán klubu Tábor sběratelů pivovarských suvenýrů (dále jen „Parkán klub“).

I. 2.         Parkán klub působí na území České republiky a jeho sídlem je Lužnická 425/20, Tábor, PSČ 390 01.

I. 3.         Parkán klub je dobrovolný a politicky nezávislý zapsaný pobočný spolek vzniklý
ve smyslu § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rámci Českého sdružení klubů historie pivovarnictví, z. s. (dále jen „sdružení“), jehož je členem.

I. 4.         Nejvyšším orgánem sdružení je konference klubů (sekcí), na které je volena Rada sdružení a revizní komise (dále jen „Rada“).

I. 5.         Parkán klub se řídí ve své činnosti Stanovy a usnesením z konference klubů (sekcí) sdružení.

I. 6.         Parkán klub je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Jedná svým jménem a nese odpovědnost za své závazky.

I. 7.         Parkán klub má právo na vlastní symboliku.

Část II.

Hlavní cíle a úkoly

II. 1.       Hlavním cílem činnosti Parkán klubuje shromažďovat informace o historii pivovarnictví a sbírat všechny historické i novodobé artefakty související s pivovarnictvím za účelem jejich zachování.

II. 2.       Výbor Parkán klubu koordinuje činnost v oblasti pořádání sběratelských setkání a významných akcí v rámci Parkán klubu. Tyto propaguje na internetu, v médiích a v zájmovém časopisu.

II. 3.       Parkán klub spolupracuje s pivovary na území České republiky i v zahraničí.

II. 4.       Parkán klub spolupracuje s organizacemi podobného zaměření doma i v zahraničí.

II. 5.       Parkán klub poskytuje odbornou a metodickou pomoc všem sběratelům a zájemcům o historii pivovarnictví. Na požádání navrhuje své členy k podání odborných vyjádření v oboru své činnosti.

II. 6.       Prostřednictvím zájmové a veřejně prospěšné činnosti propaguje Parkán klub historii pivovarnictví a sběratelství pivovarských artefaktů formou pořádání výstav pro širokou veřejnost a publikační činností. Vydává za účelem propagace Parkán klubu suvenýry se svou symbolikou.

Část III.

Členství a zánik členství v Parkán klubu

III. 1.     Členství v Parkán klubu je dobrovolné, členem se může stát každý sběratel pivovarských suvenýrů, který souhlasí se Stanovami Parkán klubu. Tento sběratel o přijetí žádá písemnou formou. Jeho žádost schvaluje na svém zasedání Výbor Parkán klubu a vystavuje novému členu Průkaz. Pokud brání přijetí nějaké důvody a Výbor žádost neschválí, sdělí toto žadateli písemnou formou.

III. 2.     Ukončení členství v Parkán klubu je vystoupením na základě písemného (ústního) oznámení Výboru Parkán klubu.

III. 3.     Členství v Parkán klubu zanikne v případě, pokud člen ani po upozornění nezaplatí členský příspěvek na daný rok.

III. 4.     Členství v Parkán klubu zanikne vyloučením za hrubé porušení Stanov či opakované neplnění úkolů uložených usnesením Výroční členské schůzi nebo rozhodnutím Výboru.

III. 5.     Členství v Parkán klubu zanikne též vyloučením za zvlášť hrubé porušení sběratelské etiky nebo poškození dobrého jména Parkán klubu.

III. 6.     Členství v Parkán klubu zanikne úmrtím člena.

O vyloučení sběratele z Parkán klubu pod body III. 4. a III. 5., rozhoduje na návrh Výboru výlučně Výroční členská schůze Parkán klubu. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu. Vyloučený se může do 30 dnů od doručení rozhodnutí odvolat. Odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání projedná Výbor Parkán klubu. Jeho rozhodnutí je konečné.

Část IV.

Orgány Parkán klubu a jeho organizace

IV. 1.      Nejvyšším orgánem Parkán klubu je Výroční členská schůze. Je svolávána 1 x
za kalendářní rok. Projednává zásadní otázky činnosti, schvaluje plán činnosti, finanční rozpočet, výše členských příspěvků, projednává a schvaluje změny Stanov Parkán klubu, rozhoduje o případných sporech mezi sběrateli, o vyloučení sběratelů a přijímá závažná rozhodnutí o činnosti Parkán klubu. Výroční členská schůze bere na vědomí ukončení členství v Parkán klubu. Výroční členská schůze přijímá Usnesení, které je pro všechny členy Parkán klubu závazné.

IV. 2.      Výbor Parkán klubu má čtyřleté volební období a je volen na poslední Výroční členské schůzi konané před skončením volebního období.

IV. 3.      Činnost Parkán klubu řídí 5-ti členný Výbor. Zvolený Výbor volí ze svého středu jednotlivé funkcionáře – předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka a jednoho člena. Předseda Parkán klubu řídí, úkoluje jednotlivé členy a koordinuje činnost Parkán klubu jako celku. Předseda předkládá Výboru na každém jejím zasedání zprávu o činnosti za hodnocené období včetně hodnocení plnění uložených úkolů. Výbor Parkán klubu se schází zpravidla 1 x za měsíc. K řešení naléhavých záležitostí má předseda Parkán klubu právo svolat i mimořádné zasedání Výboru nebo mimořádnou členskou schůzi.

IV. 4.      Na návrh členů Parkán klubu může Výbor předložit Radě návrh na ocenění za aktivní činnost sběratelů, aktivistů a institucí ve prospěch Parkán klubu a sběratelství diplomem „ZLATÝ KORBEL“ nebo „ČESTNÝM UZNÁNÍM“, případně VĚCNÝM DAREM“. Výbor Parkán klubu může navrhnout Výroční členské schůzi ocenění na své členy za příkladnou sběratelskou a výstavní činnost, umístění se v různých soutěžích a anketách pořádaných Parkán klubem udělením diplomu, případně peněžního nebo věcného daru.

IV. 5.      Jednání orgánů Parkán klubu je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina pozvaných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

IV. 6.      Revizní komise Parkán klubu je 3 – členná. Ze svého středu si volí předsedu. Minimální počet členů revizní komise jsou dva.  Předseda komise se zúčastňuje zasedání Výboru Parkán klubu. Revizní komise provádí 1 x ročně revizi hospodaření Parkán klubu. O výsledku revize informuje Výbor Parkán klubu a celkovou zprávu předkládá Výroční členské schůzi.

Část V.

Povinnosti členů Parkán klubu

V. 1.       Člen Parkán klubu je povinen řídit se těmito Stanovami, usnesením Výroční členské schůze Parkán klubu a rozhodnutím Výboru.

V. 2.       Člen Parkán klubu je povinen bez omluvení ze závažných důvodů se účastnit Výroční členské schůzi.

V. 3.       Člen Parkán klubu je povinen plnit uložené úkoly výborem a informovat ho o jejich splnění.

V. 4.       Člen Parkán klubu je povinen platit členské příspěvky v daném roce, nejpozději
do 20. března v daném roce.

V. 5.       Člen Parkán klubu je povinen zamezit výrobě padělků sběratelského materiálu,
a pokud se vyskytnou, upozornit na ně a zveřejnit padělatele, pokud je znám.

Část VI.

Práva členů Parkán klubu

VI. 1.      Člen Parkán klubu má při všech jednáních jeden hlas.

VI. 2.      Člen Parkán klubu může podávat návrhy změn a doplnění Stanov Parkán klubu.

VI. 3.      Člen Parkán klubu může podávat návrhy na členy Výboru Parkán klubu a revizní komise nebo na jejich odvolání.

VI. 4.      Člen Parkán klubu má právo odvolat se k Výroční členské schůzi proti rozhodnutí Výboru Parkán klubu. Rozhodnutí Výroční členské schůzi je konečné. Pro návrh rozhodnutí musí být více jak 2/3 přítomných účastníků Výroční členské schůzi.

VI. 5.      Člen Parkán klubu v rámci sdružení má právo odvolat se k Radě sdružení proti rozhodnutí Výboru Parkán klubu. Pro návrh rozhodnutí Rady sdružení musí být více jak 2/3 přítomných členů Rady sdružení. Rozhodnutí Rady sdružení je pro Výbor Parkán klubu závazné.

VI. 6.      Člen Parkán klubu má volný vstup na „Setkání sběratelů“ pořádaných Parkán klubem.

V případě bodu VI. 4. a VI. 5. je rozhodnutí zpracováno písemně a musí být doručeno dotčenému členu do 30 dnů od projednání v příslušném orgánu.

Část VII.

Hospodaření Parkán klubu

VII. 1.    Parkán klub vlastní majetkové hodnoty a spravuje je v rámci platných právních předpisů České republiky. Výbor Parkán klubu se řídí schváleným rozpočtem.

VII. 2.    Hospodaření s finančními prostředky je pověřen jeden člen Výboru – pokladník.

VII. 3.    O způsobu uložení finančních prostředků Parkán klubu rozhoduje Výbor.

VII. 4.    Zdrojem finančních prostředků Parkán klubu jsou:

  1. Členské příspěvky.
  2. Výnosy z pořádaných akcí.
  3. Prodej propagačních suvenýrů s logem Parkán klubu.
  4. Sponzorské dary.
  5. Jiné příjmy.

Část VIII.

Společná ustanovení

VIII. 1. Parkán klub zastupuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.

VIII. 2. Podpisové právo za Parkán klub má předseda.

VIII. 3. Informace o činnosti Parkán klubu poskytují členské základně:

  1. Zájmový časopis sdružení.
  2. Zápisy z jednání Výroční členské schůze a zasedání Výboru Parkán klubu.
  3. Zprávy na internetových stránkách Parkán klubu.
  4. Zprávy revizní komise.
  5. Ústní informace od členů Výboru Parkán klubu.

VIII. 4. Parkán klub zanikne, rozhodne-li o tom Výroční členská schůze hlasy nejméně 2/3 členů Parkán klubu. V případě zániku Parkán klubu se po revizi hospodaření provede likvidace Parkán klubu a rozhodne se, jak bude naloženo s finančními prostředky nebo jiným majetkem Parkán klubu.

Část IX.

Závěr

Stanovy Parkán klubu Tábor sběratelů pivovarských suvenýrů byly schváleny na Výroční členské schůzi konané dne 13. května 2017 v Táboře.

Mgr. Marián Jamrich
Předseda Parkán klubu Tábor